Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid en definities

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de Club aangaat en aangegaan is met een ieder die gebruik maakt of wenst te gaan maken van de door de Club aangeboden diensten.

1.2 Onder de Club of Club wordt de aan de voorzijde ingevulde vestiging bedoeld.

1.3 Onder deelnemer wordt verstaan: eenieder die gebruik maakt of wenst te gaan maken van de door de Club aangeboden diensten.

1.4 Onder abonnement wordt verstaan: de overeenkomst die een deelnemer met de Club aangaat op grond waarvan een deelnemer het recht verkrijgt gebruik te maken van de door de Club aangeboden diensten en faciliteiten en zich verplicht het abonnementsgeld te voldoen.

 

Artikel 2: Abonnementsduur

2.1 Het abonnementen van de club wordt aangegaan voor een, drie, zes of twaalf maanden.

2.2 Het abonnement kan worden opgezegd per de datum dat het abonnement afloopt, met inachtneming van een maand opzegtermijn.

2.3 Bij gebreke van tijdige opzeggen op de in deze voorwaarden omschreven wijze blijft u verplicht de verschuldigde abonnementsgelden aan de Club te betalen, ook wanneer u geen gebruik maakt van de faciliteiten.

2.4 Opzegging dient persoonlijk te geschieden door het invullen van het opzegformulier, verkrijgbaar bij de Club. Mondelinge opzeggingen of opzeggingen per fax, post en e-mail zijn niet geldig.

2.5 De deelnemer ontvangt na opzegging een bevestiging met de voor haar/hem geldende einddatum van het lidmaatschap.

 

Artikel 3: Deactivering

Indien u als gevolg van een blessure of ziekte i het geheel niet in staat bent van de faciliteiten gebruik te maken, is het mogelijk op vertoon van een medische verklaring het abonnement tijdelijk te deactiveren.

 

Artikel 4: Lidmaatschapspas

Bij inschrijving ontvangt u een lidmaatschapspas. Deze pas wordt eenmalig verstrekt en is strikt persoonlijk. Bij zoekraken dient u een nieuwe pas aan te schaffen ter waarde van €10,-.

 

Artikel 5: Openingstijden

De Club is ten alle tijden gerechtigd de openingstijden, lesrooster en tarieven te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen behoudt de Club het recht de Club te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van abonnementskosten of teruggave van abonnementsgelden.

 

Artikel 6: Tarieven

Jaarlijks vindt een prijsverhoging plaats volgens indexering van het C.B.S. voor alle abonnementen. Aan acties en/of speciale aanbiedingen kunnen voor- en achteraf nimmer rechten worden ontleend.

 

Artikel 7: Tarieven en betaling

7.1 Betaling dient te geschieden op de door Club aangegeven wijze binnen veertien dagen na factuurdatum.

7.2 Van deze termijn kan enkel bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

7.3 Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

7.4 Na ommekomst van de betalingstermijn zal de wederpartij over het openstaande bedrag 2 procent (2%)  rente per maand verschuldigd zijn.

7.5 Na ommekomst van de betalingstermijn is Club zonder nadere (schriftelijke) ingebrekestelling c.q. aanzegging gerechtigd buitengerechtelijke incassomaatregelen te nemen. Club is gerechtigd de met die maatregelen gemoeide kosten op afnemer te verhalen: de buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 procent (15%) van het verschuldigde tenzij deze kosten hoger zijn.

7.6 Na ommekomst van de betalingstermijn is Club zonder nadere (schriftelijke) ingebrekestelling c.q. aanzegging gerechtigd rechtsmaatregelen te nemen: Club is gerechtigd de kosten gemoeid met die maatregelen intergraal, dus in afwijking van enige forfaitaire proceskostenvergoedingsregeling, op de afnemer te verhalen.

7.7 Betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de wederpartij vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 8: Kluissleutel

De Club biedt mogelijkheid tot gratis gebruik van een kluis. Bij zoekraken van de kluissleutel wordt u een bedrag van €15,- in rekening gebracht.

 

Artikel 9: Kledingvoorschriften en handdoekgebruik

In de sportruimtes is het verplicht correcte sportkleding en schone sportschoenen te dragen. Daarnaast is het verplicht te allen tijde een handdoek te gebruiken en in de douchruimtes slippers te dragen. De directie behoudt zich het recht voor de leden hierop aan te spreken.

 

Artikel 10: Orde

I dient zich te houden aan de door de Club gestelde reglementen en instructies met betrekking tot orde en discipline. Bij overtreding is de Club gerechtigd u de toegang tot de Club te ontzeggen en het abonnement direct te beëindigen, zonder dat u enig recht heeft op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden.

 

Artikel 11: veiligheid en aansprakelijkheid

Het gebruik van de faciliteiten binnen de Club geschiedt geheel op eigen risico. De Club is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of ongevallen in en om de Club, tenzij dit aan haar schuld of opzet te verwijten is.

 

Artikel 12: Rookverbod

Binnen de Club geld een rookverbod.

 

Artikel 13: Coformering overeenkomst

De abonnementshouder/ster verklaart door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst het door de Club opgestelde reglement na te leven en de instructies uit te voeren.

 

Artikel 14: Overige bepalingen 

In alle situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, wort uitsluitend door de directie van de Club beoordeeld en beslist.

 

 

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *