ALGEMENE Voorwarden
Titel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Button
Bel mij terug

Algemene Voorwaarden

Healthclub Zandvoort

Artikel 1: 

Ingang lidmaatschap

Elk lidmaatschap gaat in op de 1e van de maand. Indien u lid wordt gedurende de maand, wordt naar rato een gebroken maandbedrag in rekening gebracht, waarna per de eerste van de volgende maand de volledige lidmaatschapsvergoeding ingaat. Een lidmaatschap heeft een minimale duur van 1, 3, 6 of 12 maanden, afhankelijk van het soort lidmaatschap waarvoor gekozen is. U krijgt met dit lidmaatschap toegang tot alle faciliteiten en groepslessen van Healthclub Zandvoort.

Artikel 2: 

Bedenktijd

Gedurende de bedenktijd van 1 week na ondertekening van de overeenkomst, heeft u de mogelijkheid om de overeenkomst voortijdig te beëindigen. Voor internetinschrijvingen is de bedenktijd 14 dagen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat u eerder gebruik maakt van de faciliteiten. Voor het aldus voortijdig opzeggen van de overeenkomst zal EUR 22,50 administratiekosten in rekening worden gebracht.

Artikel 3:

Opzegging lidmaatschap/upgrade
 1. Opzeggen is mogelijk door het sturen van een e-mail naar info@healthclubzandvoort.nl onder vermelding “opzegging lidmaatschap” of persoonlijk in de club via de (mede daarvoor) beschikbare tablet. Indien en zodra wij uw opzegging hebben verwerkt ontvangt u hiervan een e-mail bericht ter bevestiging. Deze e-mail is bindend. Opzegging dient – behoudens als voormeld in de eerste week - uiterlijk 1 kalendermaand voor het einde van de contractperiode te geschieden, tegen het einde van de maand. Dat wil zeggen: een opzegging tegen het einde van de lopende maand, zal gelden per einde van de daaropvolgende maand. Indien niet tijdig is opgezegd, blijven het 6 maanden- en jaarlidmaatschap gelden voor een onbepaalde periode. Tijdens deze periode blijft de verplichting bestaan de verschuldigde contributie aan Healthclub Zandvoort te voldoen, ook wanneer er (mogelijk) geen gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten. De abonnementen van kortere duur eindigen automatisch na afloop van de looptijd.
 2. Tussentijdse opzegging van uw lidmaatschap van langer dan 1 maand (met inachtneming van dezelfde opzegtermijn als hiervoor genoemd) is uitsluitend mogelijk indien: 
 • u een ander woonadres krijgt met een ligging van meer dan 20 kilometer van de club. Dit wordt uitsluitend gehonoreerd op grond van een officiële gemeentelijke inschrijving op uw nieuwe adres.
 • het voor u als gevolg van een blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van het lidmaatschap gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Dit wordt uitsluitend gehonoreerd op grond van een officiële doktersverklaring.
 • Enig bartegoed en/of opgebouwd saldo wordt in principe niet gerestitueerd.

Artikel 4:

Bevriezen van het lidmaatschap

Indien u als gevolg van een blessure, ziekte of werkverplichtingen langer dan één maand in het geheel niet in staat bent van de faciliteiten gebruik te maken, is het (uitsluitend op vertoon van een medische verklaring van een arts of een officiële brief van de werkgever) mogelijk, het lidmaatschap tijdelijk te bevriezen. Het lidmaatschap kan voor maximaal 3 maanden worden bevroren. Bevriezen van het lidmaatschap is uitsluitend mogelijk op basis van hele kalendermaanden per de eerstvolgende kalendermaand. De automatische incasso loopt gedurende de bevriezing door, tot aan de einddatum van het lidmaatschap. Vervolgens wordt het abonnement automatisch kosteloos verlengd met dezelfde periode als de duur van de bevriezingsperiode. Tijdens de bevriezingsperiode is het niet mogelijk om de club te bezoeken en of gebruik te maken van andere bij het contract behorende faciliteiten.

Artikel 5:

Openingstijden & Tarieven
 1. Healthclub Zandvoort is te allen tijde gerechtigd de openingstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen behoudt Healthclub Zandvoort zich het recht voor de club te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van contributie of eventuele teruggave hiervan.
 2. Jaarlijks vindt er voor alle lidmaatschappen een prijsverhoging plaats conform indexering van het C.B.S. voor consumentenprijzen. Healthclub Zandvoort zal één maand voor de ingangsdatum van de prijsverhoging een tarievenlijst kenbaar maken. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 7% of meer, heeft het lid het recht om het lidmaatschap binnen 4 weken na bekendmaking op te zeggen d.m.v. een e-mail aan info@healthclubzandvoort.nl onder vermelding van “opzegging lidmaatschap”. Voor het overige blijft artikel 3 van toepassing.

Artikel 6:

Betaling
 1. Betaling van het lidmaatschap geschiedt  maandelijks middels automatische incasso. U bent gehouden zorg te dragen voor voldoende saldo op de rekening waarvan Healthclub Zandvoort gemachtigd is te incasseren.
 2. De verschuldigde contributie wordt automatisch vooraf en aan het einde van de maand geïncasseerd. Een eventuele 2e incassoronde vindt plaats rond de 12e van de maand.
 3. Indien de automatische incasso mislukt, is het lid verplicht binnen één week het openstaande bedrag per pin te voldoen aan de balie van Healthclub Zandvoort.
 4. Voor elke nota die na de eerste herinnering niet binnen de daarvoor gestelde termijn is betaald, brengen wij u € 7,50 storneringskosten in rekening.
 5. De incasso van verdere verschuldigde bedragen die niet worden voldaan binnen de door Healthclub Zandvoort gestelde termijnen, worden over gedragen aan een incassokantoor. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die Healthclub Zandvoort moet maken als gevolg van de niet-nakoming, komen geheel te uwen laste. De vergoeding van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom (met een minimum van € 40 per vordering). Daarnaast zal vanaf de datum van verschuldigdheid wettelijke rente in rekening worden gebracht over de hoofdsom.

Artikel 7:

Lidmaatschap strikt persoonlijk

Het lidmaatschap heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur en prijs. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 8:

Kledingvoorschriften & gebruik handdoek

In de sportruimtes dient te allen tijde correcte sportkleding te worden gedragen. Daarnaast is het verplicht schone sportschoenen te dragen en een handdoek te gebruiken. Voor gebruikmaking van de sauna’s dient u een badlaken en badslippers mee te brengen.

Artikel 9:

Orde/instructievoorschriften
 1. Het is niet toegestaan drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen te gebruiken en/of te verhandelen. Gebruik of verhandelen van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot onmiddellijke ontbinding van het lidmaatschap, zonder dat enig recht ontstaat op restitutie van betaalde contributie.

 2. Leden dienen zich te houden aan de door het personeel van Healthclub Zandvoort  gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline (halterhemdjes, luidruchtig en/of onbetamelijk gedrag of taalgebruik zijn niet toegestaan, zulks naar het oordeel van het personeel van Healthclub Zandvoort). Bij overtreding is Healthclub Zandvoort gerechtigd om leden de toegang tot de club te ontzeggen en het lidmaatschap per direct te ontbinden, zonder dat enig recht op restitutie van betaalde contributie ontstaat.

 3. In de club geldt een algeheel rookverbod.

Artikel 10:

Veiligheid en aansprakelijkheid

Het gebruik van de faciliteiten binnen Healthclub Zandvoort geschiedt op eigen risico. Healthclub Zandvoort is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij  er sprake is van opzet of grove schuld van  Healthclub Zandvoort.

Artikel 11:

Conformering overeenkomst

Ieder lid verklaart door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst de door Healthclub Zandvoort opgestelde algemene voorwaarden en in de club geldende huisregels na te leven. Healthclub Zandvoort is te allen tijde gerechtigd om een ieder die zich niet houdt aan de voorwaarden dan wel regels de toegang voor een door Healthclub Zandvoort te bepalen duur te ontzeggen, zonder dat enig recht op restitutie van reeds betaalde contributie ontstaat.

Artikel 12:

Overige bepalingen

In alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaande algemene voorwaarden niet voorzien, wordt uitsluitend door de directie van Healthclub Zandvoort beslist. Alle geschillen die tussen Healthclub Zandvoort en leden ontstaan zullen worden beslecht door de ‘Geschillencommissie Fitness’ of de bevoegde rechter te Amsterdam. Op het lidmaatschap is Nederlands recht van toepassing.

De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Healthclub Zandvoort gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld tenzij met uitdrukkelijke toestemming voor aan de Healthclub gerelateerde commerciële activiteiten.

Kvk: 34193610

BTW Nr: 8122.23.871.B01

Contact

Burg. van Fenemaplein 27
2042 TH  Zandvoort

023 - 573 51 12
info@healthclubzandvoort.nl